Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Damprox Ltd

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Naposledy atualizované 02.01.2022
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom (fyzická alebo právnicka osoba) a Predávajúcim. Predávajucím sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie spoločnosť:
DAMPROX Ltd, registrovaná v Spojenom Kráľovstve pod číslom: 1208 6679, so sídlom: 126 HIGHAM HILL JBC, 313 BILLET ROAD, LONDÝN, E175PX. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov alebo produktov v elektornickej podobe prostredníctvom internetovej stránky:
https://damprox.com/, alebo https://damprox.sk/, ďalej ako (web stránky)
Prečítajte si pozorne tieto všeobecné obchodné podmienky, pretože Vám pomôžu robiť informované rozhodnutia.  

OBSAH  

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. INFORMÁCIE O PRODUKTE A SLUŽBÁCH  
3. OBJEDNÁVKA A NÁKUP PRODUKTU/SLUŽBY
4  NAŠE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA 
5. INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE
6. NÁŠ OBSAH
7. OBSAH TRETÍCH STÁN 
8. ÚPRAVY A DOSTUPNOSŤ WEB STRÁNKY 
9. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ 
10. TERMÍN A UKONČENIA

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.2
Návšteva web stránky, zasielanie e-mailov a vyplňovanie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronických komunikácií a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú Vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na webe, spĺňajú všetky zákonné požiadavky.
1.3
Týmto súhlasíte s používaním elektronických podpisov, zmlúv, objednávok a iných záznamov a s elektronickým doručovaním oznámení, a záznamov o transakciách iniciovaných alebo dokončených nami alebo prostredníctvom tejto web stránky. Týmto sa zriekate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, alebo iných zákonov v ktorejkoľvek jurisdikcii, ktoré si vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov alebo na platby alebo poskytnutie kreditov inými ako elektronickými prostriedkami. 
1.4
Tieto Podmienky a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na web stránke alebo v súvislosti so Službami predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Nezodpovedáme za žiadne straty, škody, oneskorenia alebo nečinnosť spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našej primeranej kontroly.   
1.5
Ak je ktorékoľvek ustanovenie alebo časť niektorého z ustanovení týchto podmienok nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, považuje sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia za oddeliteľné od týchto podmienok a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.  
1.6
Tieto Zmluvné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť. Aktualizovaná verzia týchto zmluvných podmienok bude označená aktualizovaným „aktualizovaná“ dátumom a aktualizovaná verzia bude účinná, len čo bude k dispozícii. Ste zodpovední za kontrolu týchto Zmluvných podmienok, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Vaše ďalšie používanie web stránky znamená, že ste prijali takéto zmeny.
1.7
Stránku môžeme z času na čas aktualizovať alebo zmeniť tak, aby odrážala zmeny v našich produktoch, potreby našich používateľov a/alebo naše obchodné priority.  
1.8
Naše stránky sú zamerané na ľudí s bydliskom v krajinách Európskej Únie. Informácie poskytované na web stránke nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou alebo subjektom v žiadnej  krajine, kde by takéto šírenie alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo, ktoré by nás podrobilo akejkoľvek registračnej požiadavke v danej krajine.
1.9
Stránka je určená pre používateľov vo veku najmenej 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nemáte povolenie na registráciu na webe ani na používanie služieb bez súhlasu rodičov. 

2.INFORMÁCIE O PRODUKTE A SLUŽBÁCH
2.1
Informácie o elektronickom produkte a službách sú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku na webových stránkach https://damprox.com/, alebo https://damprox.sk/. Produkty a služby sú sprístupnené online po úspešnom dokončení nákupu. DPH ani iné dane Predávajúci Kupujúcemu neúčtuje. 
2.2
Produkty – predstavujú online služby a poradenstva v oblasti marketingu, dizajn web stránok a psychológie predaja na internete; okrem služieb tu zaraďujeme online kurzy postupne uvoľňované v jednotlivých moduloch, inštruktážne videá a taktiež písomné materiály v elektronickej podobe.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov ako aj obsah členstva.

3.OBJEDNÁVKA A NÁKUP PRODUKTU/SLUŽBY
3.1
Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke https://damprox.com/, alebo https://damprox.sk/. Odoslaním formulára potom Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so spracovaním osobných údajov.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky.
3.2
Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Spotrebiteľ dostane e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k on-line produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa. Bonusy sú sprístupňované Kupujúcemu spravidla až po 7 dňoch od prijatia platby Predávajúcim. Poštovné a balné je v takých prípadoch zarátané už v cene produktu.
3.3
Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade predĺženie dodacej lehoty predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.
3.4
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti (PayPal, Stripe, Fapi, Apple Pay, Google pay,), ktoré poskytuje technológiu bezpečného spracovávania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu.
3.5
Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu/Služby vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.
3.6
Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

4 NAŠE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA 
4.1   
Nesmiete pristupovať k našim web stránkam ani ich používať na žiadne iné účely, ako na ktoré sprístupňujeme túto stránku a naše služby. Táto stránka sa nesmie používať v spojení s akýmkoľvek obchodným úsilím okrem tých, ktoré sú výslovne schválené alebo schválené nami.  
4.2
 Ako užívateľ tejto stránky súhlasíte, že nebudete: 
● Inzerovať produkty alebo služby, ktoré nie sú nami určené  
● Skreslovať skúsenosti, zručnosti alebo informácie o používateľovi  
● Používať túto stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi  
● Podľa nášho názoru nás alebo stránku znevažovať, poškodzovať
● Kopírovať alebo upravovať softvér stránok vrátane, ale nielen, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu  
● Odstráňovať oznámenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu  
● Obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať ktoréhokoľvek z našich zamestnancov, agentov alebo iných používateľov  
● Pokúšať sa získať prístup k akýmkoľvek častiam stránok, ku ktorým máte obmedzený prístup    
● Použiť akékoľvek informácie získané zo stránok na obťažovanie, zneužitie alebo poškodenie inej osoby    
● Robiť triky, podvody alebo zavádzanie nás a ostatných používateľov, najmä pri každom pokuse naučiť sa citlivé informácie o účte, ako sú heslá používateľov    
● Používať túto stránku na reklamu alebo predaj svojho tovaru a služieb     
● Falošne naznačovať obchodný vzťah s nami alebo s inou spoločnosťou, s ktorou nemáte žiadny obchodný vzťah

5.INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE
5.1
Vyhlasujete a zaručujete, že: (a) všetky vami zadané registračné informácie budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a vzťahujú sa na Vás a nie na tretiu stranu; (b) budete udržiavať presnosť týchto informácií a podľa potreby ich rýchlo aktualizovať; (c) vaše heslo bude dôverné a budete zodpovední za každé použitie vášho hesla a účtu; (d) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok; a (e) nie ste maloletou osobou, alebo ak ste maloletou osobou, ste dostali rodičovské povolenie na používanie tejto stránky.  
5.2
Ak viete alebo máte podozrenie, že ktokoľvek iný ako vy pozná Vaše informácie o používateľovi (napríklad identifikačný kód alebo meno používateľa) a/alebo heslo, musíte nás o tom bezodkladne informovať na adrese: podpora@damprox.sk
5.3
Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, aktuálne alebo neúplné, môžeme Váš účet pozastaviť alebo ukončiť. Vybraté meno používateľa môžeme odstrániť alebo zmeniť, ak zistíme, že takéto meno nie je vhodné.  
5.4
Môže existovať možnosť uverejniť obsah na web stránke alebo poslať nám spätnú väzbu (Používateľský obsah). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Váš užívateľský obsah môžu ostatní používatelia na tomto webe pozerať a že môžu vidieť, kto tento obsah používateľa zverejnil.  

6.NÁŠ OBSAH
6.1
Pokiaľ nie je uvedené inak, stránky a služby vrátane zdrojového kódu, databáz, funkčnosti softvéru, dizajnu webových stránok, zvuku, videí, textov, fotografií a grafiky na stránke (náš obsah) sú vo vlastníctve alebo licencii pre nás a sú chránené spoločnosťou autorské práva a zákony o ochranných známkach.
6.2
Okrem prípadov výslovne ustanovených v týchto zmluvných podmienkach nesmie byť žiadna časť stránky, služieb alebo nášho obsahu kopírovaná, reprodukovaná, opätovne publikovaná, odovzdaná, zverejnená, verejne zobrazená, kódovaná, preložená, prenesená, distribuovaná, predaná, licencovaná, alebo inak využívaná na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu. 
6.3
Za predpokladu, že máte nárok na používanie tejto stránky, máte obmedzenú licenciu na prístup a používanie stránky a nášho obsahu a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup výlučne pre svoju osobnú potrebu.
6.4
Nesmiete sa (a) snažiť získať neoprávnený prístup k web stránkam alebo k akýmkoľvek sieťam, serverom alebo počítačovým systémom pripojeným k tejto web stránke alebo (b) na akýkoľvek účel, vrátane opravy chýb, akýchkoľvek úprav, dodatkov alebo vylepšení na web stránke alebo na našom obsahu, vrátane úprav papierových alebo digitálnych kópií, ktoré ste si stiahli. 

7.OBSAH TRETÍCH STÁN 
7.1
Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie prevádzkované tretími stranami. Nemáme žiadny vplyv ani kontrolu nad takýmito webovými stránkami alebo aplikáciami tretích strán alebo prevádzkovateľom tretej strany. Nezodpovedáme a neschvaľujeme žiadne webové stránky alebo aplikácie tretích strán ani ich dostupnosť alebo obsah.  
7.2
Za reklamy nachádzajúce sa na web stránke nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ak súhlasíte s nákupom produktu a/alebo služieb od akejkoľvek tretej strany, ktorá inzeruje na stránke, robíte tak na svoje vlastné riziko. Inzerent, a nie my, je zodpovedný za takéto tovary a/alebo služby a ak máte v súvislosti s nimi nejaké otázky alebo sťažnosti, mali by ste ho kontaktovať.     

8.ÚPRAVY A DOSTUPNOSŤ WEB STRÁNKY  
8.1 
Vyhradzujeme si právo na zmenu, úpravu alebo odstránenie obsahu web stránky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo ukončiť všetky alebo časť služieb.
8.2 
Nemôžeme zaručiť, že web a služby budú vždy dostupné. Môžeme mať problémy s hardvérom, softvérom alebo inými problémami alebo potrebujeme vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenie, oneskorenie alebo chyby. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou prístupu alebo používania web stránky alebo služieb počas akýchkoľvek prestojov alebo prerušenia web stránok.
8.3 
Na Stránke môžu byť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať služieb, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia. 
8.4
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

9.GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ 
9.1
Pri objednaní produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne však 14 dní). Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu podpora@damprox.sk s vyhlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu kúpnej cene online kurzu.
9.2
Čiastka bude vrátená do tridsiatich dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doteraz zverejnenými materiálmi plateného online kurzu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doteraz nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.
9.3
Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek podať elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu podpora@damprox.sk. Pre podanie reklamácie alebo námietky nie je daný žiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácie či námietka a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej doručenia. Kupujúci bude upovedomený e-mailom vrátane odôvodnenia.

10.TERMÍN A UKONČENIE
10.1
Tieto Zmluvné podmienky zostávajú v platnosti a účinnosti počas používania web stránky alebo Služieb alebo inak používate stránky. Svoje používanie alebo účasť môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť podľa pokynov na zrušenie používateľských účtov v nastaveniach svojho účtu, ak sú k dispozícii, alebo nás môžete kontaktovať na adrese podpora@damprox.sk.  
10.2
Bez obmedzenia akéhokoľvek iného ustanovenia týchto Zmluvných podmienok si vyhradzujeme právo, podľa vlastného uváženia a bez oznámenia alebo zodpovednosti, odmietnuť prístup a používanie web stránky a služieb (vrátane blokovania určitých IP adries) ktorejkoľvek osobe, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane bez obmedzenia, porušenia akéhokoľvek zastúpenia, záruky alebo zmluvy obsiahnutej v týchto podmienkach alebo akomkoľvek platnom zákone alebo nariadení.  
10.3
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
10.4
V prípade zakúpenia online produktov nie je možné odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim a žiadať vrátenie kúpnej ceny, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu online kurzu prostredníctvom internetovej stránky https://damprox.com/, alebo https://damprox.sk/
10.5
Vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah nie je možné, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny Kupujúcim elektronického obsahu v prípade nevyužitia elektronického obsahu.

Copyright © 2022, Damprox Ltd