Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Damprox Ltd

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naposledy atualizované 02.01.2022
Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity s DAMPROX Ltd, robiť biznis s DAMPROX (,,DAMPROX“ „ My “ ,,nás“ alebo „náš “). Zaviazali sme sa chrániť Vaše osobné údaje a Vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich pravidiel alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: podpora@damprox.sk

Keď navštívite naše webové stránky: https://damprox.com/ alebo https://damprox.sk/, a využívaním našich služieb nám dôverujete, že s Vašimi osobnými údajmi, zaobchádzame v súlade so zákonom. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov popisujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám čo najjasnejšie vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máme. Dúfame, že si to dôkladne prečítate, pretože je to dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našej  web stránky (napr. https://damprox.com/  alebo https://damprox.sk/  alebo akékoľvek súvisiace služby, predaj, marketing alebo udalosti (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich spoločne označujeme ako „web stránky “). 

Prečítajte si pozorne tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože Vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.  
OBSAH  

1. AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVAME?
2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?  
3. BUDÚ VÁŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ ĎALEJ? 
4. S KÝM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?
5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ OBCHODNÉ TECHNOLÓGIE?
6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE? 
7. AKO BEZPEČNE UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
8. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ? 
9. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE?
10. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
1. AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVAME?  
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete.
V skratke:  Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytujete, ako sú meno, emailová adresa, kontaktné informácie, heslá a bezpečnostné údaje, a platobné informácie.  

Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám ich dobrovoľne poskytnete, keď sa registrujete na našich web stránkach. Vyjadrenie záujmu o získanie informácií o nás alebo našich produktoch, službách a pri iných účasti (napríklad uverejňovanie správ na našich online fórach alebo vstupovanie do súťaží, alebo reklamných predmetov) alebo nás kontaktovať. 
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami na stránkach, voľby ktoré urobíte, a produkty a funkcie, ktoré používate. 
Zhromažďované osobné informácie môžu obsahovať nasledujúce údaje:
Meno a kontaktné údaje - Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalšie podobné kontaktné údaje. Poverenie - Zhromažďujeme heslá, rady týkajúce sa hesiel a podobné bezpečnostné informácie, ktoré sa používajú na autentifikáciu a prístup Vám k účtu. Platobné údaje - Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie Vašej platby, ak uskutočňujete nákupy, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladá náš spracovateľ platieb. Mali by ste si prečítať jeho pravidlá ochrany osobných údajov a priamo kontaktovať spracovateľa platieb pre podrobnejšie informácie.
Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Informácie sa automaticky zbierajú.
V skratke: Niektoré informácie, napríklad IP adresa a/alebo vlastnosti prehľadávača a zariadenia, sa zhromažďujú automaticky pri návšteve alebo prehliadaní našej web stránky. Danné informácie neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu obsahovať informácie o zariadení a použití, ako je vaša adresa IP, vlastnosti prehľadávača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, informácie o tom, ako a kedy používate naše web stránky a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na zachovanie bezpečnosti a prevádzky našich web stránok, na účely našej vnútornej analýzy a vykazovania. 
Rovnako ako mnoho firiem zhromažďujeme informácie aj prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.  

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?  
V skratke: Vaše informácie spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich právnych záväzkov a / alebo na vašom súhlase.  
Používame osobné informácie zhromaždené prostredníctvom našich web stránok na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Na tieto účely spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených obchodných záujmov („obchodné účely“), aby sme s Vami uzavreli zmluvu („zmluvná“), s vaším súhlasom („súhlas“) a/alebo za dodržiavanie našich právnych záväzkov („Právne záväzky“). Uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame pri každom z nižšie uvedených účelov.  
Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, používame na:  
Posielať vám marketingovú a propagačnú komunikáciu.  My a/alebo naši marketingoví partneri tretej strany môžu osobné údaje, ktoré nám pošlete, použiť na naše marketingové účely, ak je to v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami. Z našich marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť (pozri „ ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ “ nižšie).  
Ak chcete poslať administratívne informácie.  Vaše osobné informácie môžeme použiť na zaslanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informáciách o zmenách našich zmluvných podmienok a pravidiel.  
Spĺňajte a spravujte svoje objednávky.  Vaše informácie môžeme použiť na splnenie a správu vašich objednávok, platieb, výnosov a výmen uskutočnených prostredníctvom našej web stránky.  
Zverejňovať referencie, posudok. Uverejňujeme referencie na našich web stránkach ktoré môžu obsahovať osobné informácie. Ak chcete aktualizovať alebo odstrániť svoje referencie, kontaktujte nás na adrese: podpora@damprox.sk a nezabudnite uviesť svoje meno, a kontaktné informácie.  
Doručiť cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy, s vašim záujmom a na meranie ich účinnosti.   
Losovania a súťaže o ceny.  Keď sa rozhodnete zúčastniť sa na súťažiach, môžeme Vaše informácie použiť na správu losovaní a súťaží.  
Chrániť naše stránky. Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia o zachovanie našich stránkach bezpečné (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).
Pre iné obchodné účely.  Vaše informácie môžeme použiť na iné obchodné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov využívania, určenie efektívnosti našich propagačných kampaní a na hodnotenie a zlepšenie našich web stránok, produkty, služby, marketing a vaše skúsenosti.

3. BUDÚ VÁŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANE ĎALEJ?  
V skratke:  Informácie zdieľame iba s Vaším súhlasom, dodržiavaním zákonov, ochranou Vašich práv alebo plnením obchodných záväzkov.   
Údaje môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe tohto právneho základu:
Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám poskytli konkrétny súhlas s použitím Vašich osobných údajov na konkrétny účel. 
Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, keď je to odôvodnene potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov. 
Plnenie zmluvy:  Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy. 
Právne povinnosti: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sme právne zaviazaní tak urobiť, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (a to aj v reakcii na verejné orgány na splnenie požiadaviek týkajúcich sa národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva). 
Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi tretích strán, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami, ktorí poskytujú služby pre nás alebo v našom mene a na to aby sme mohli pracovať potrebujeme prístup k takým informáciám. Medzi príklady patrí: spracovanie platieb, analýza údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, služby zákazníkom a marketingové nastroje. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používanie sledovacej technológie na web stránkach, čo im umožní zhromažďovať údaje o tom, ako s nimi komunikujete na stránke v priebehu času. Tieto informácie sa môžu použiť okrem iného na analýzu a sledovanie údajov, na určenie popularity určitého obsahu a na lepšie pochopenie online aktivity. Pokiaľ to nie je v týchto Pravidlách uvedené, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s tretími stranami na účely propagácie.
Inzerenti tretích strán. Na zobrazovanie našich reklám môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie o Vašich návštevách našich webových stránok a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie a iných sledovacích technológiách, aby Vám mohli poskytovať reklamy na tovary a služby, ktoré Vás zaujímajú.      

4. S kým budu Váše informacie zdieľané?  
V skratke: Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami.  
Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi tretími stranami. Kategorizovali sme každú stranu, aby ste mohli ľahko pochopiť účel našich postupov zhromažďovania a spracovania údajov. Ak sme spracovali Vaše údaje na základe Vášho súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás. Poskytovatelia hostingu a serverových služieb:
WordPress, Mioweb, Webinarjam,
Marketing a zákaznícka podpora:
Zapier, ManyChat, Facebook pixel, SmartEmailing, 
Faktúra a platby:
PayPal, Stripe, Fapi, Apple Pay, Google pay,
Monitorovanie výkonu webových stránok:
Google Analytic
Zdieľanie sociálnych médií a reklama:
Facebook reklama,

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ OBCHODNÉ TECHNOLÓGIE?
V skratke:  Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme použiť súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie.  
Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme použiť súbory cookie a podobné sledovacie technológie (napríklad: pixely). Konkrétne informácie o tom, ako tieto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našich Zásadách používania súborov cookie.

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE? 
V skratke:  Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.  
Vaše osobné informácie budeme uchovávať iba dovtedy, kým je to potrebné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zo zákona nevyžadujú alebo nepovoľujú dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné výkazy alebo iné právne požiadavky). Ak žiadny účel v týchto zásadách nebude vyžadovať, aby sme Vaše osobné informácie uchovávali dlhšie ako 2 roky po ukončení účtu používateľa.
Ak nebudeme mať žiadne zákonné obchodné podmienky na spracovanie vašich osobných údajov, odstránime ich alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné informácie boli uložené v zálohových archívoch), bezpečne uložíme Vaše osobné údaje a izolujte ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až do vymazania.

7. AKO BEZPEČNE UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
V skratke:  Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení. 
Zaviedli sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Nezabúdajte však, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je 100% bezpečný. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, na ochranu vašich osobných údajov, prenos osobných údajov do a z našich web stránok je na Vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať iba v bezpečnom prostredí. 

8. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ? 
V skratke:  V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k Vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.
V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov; a iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite nižšie uvedené kontaktné údaje . Budeme posudzovať a konať na základe akejkoľvek žiadosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. 
Ak sa spoliehame na Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho stiahnutím.
Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že nezákonne spracúvame vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. 
Informácie o účte 
Ak by ste kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo zrušiť svoj účet, môžete:  

■  Prihláste sa do nastavení svojho účtu a aktualizujte svoj používateľský účet.   

■  Kontaktujte nás pomocou poskytnutých kontaktných informácií.   


Na základe Vašej žiadosti o zrušenie Vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime Váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie sa však môžu v našich súboroch uchovávať, aby sa predišlo podvodom, riešili problémy, pomohli pri akomkoľvek vyšetrovaní. Podmienky používania v súlade so zákonnými požiadavkami.  
Súbory cookie a podobné technológie:  Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak dávate prednosť, zvyčajne sa môžete rozhodnúť nastaviť Váš prehliadač tak, aby odstránil cookies a odmietol cookies. Ak sa rozhodnete odstrániť cookies alebo odmietnuť cookies, mohlo by to ovplyvniť niektoré z našich funkcií alebo služieb web stránky.
Zrušenie e-mailového marketingu:  Z nášho marketingového zoznamu e-mailových adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v
e-maily, ktoré posielame, alebo kontaktovaním nás pomocou nižšie uvedených údajov. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov. Stále však budeme musieť posielať e-maily týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a používanie Vášho účtu. Ak sa chcete odhlásiť inak, môžete:  

■  Získajte prístup k nastaveniam svojho účtu a aktualizáciám.   

■  Kontaktujte nás pomocou poskytnutých kontaktných informácií.   

■  Zrušiť prihlásenie na odber e-mailu

9. POSKYTUJEME AKTUALIZÁCIE ?
V skratke:  Áno, aktualizujeme tieto pravidlá podľa potreby, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi.
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená ako „aktualizovaná“ dátum a aktualizovaná verzia bude účinná, len čo bude k dispozícii. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov vykonáme významné zmeny, môžeme Vás o tom informovať buď tak, že na ne výslovne pošleme oznámenie o takýchto zmenách, alebo Vám pošleme upozornenie priamo. Odporúčame Vám, aby ste si pravidelne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie. 

10. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ ?
Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel, pošlite nám e-mail na adresu:
podpora@damprox.sk
alebo poštou na adresu:
DAMPROX Ltd 
126 Higham Hill JBC
313 BILLET ROAD
LONDÝN, E175PX   
Spojené kráľovstvo

Copyright © 2022, Damprox Ltd